Liidust

EESTI ELEKTRITÖÖSTUSE LIIT (edaspidi ETL) on energeetika ja elektritööstuse valdkonna ettevõtjate, organisatsioonide ja ühenduste ühiste huvide esindaja ja eestkõneleja Eestis ja Euroopas. ETL on erialaliiduna organisatsioon, mis suudab tulemuslikult esindada enda valdkonna ettevõtteid majanduskeskkonna kujundamisel suhetes riigiga ja Euroopa Liiduga, samuti arendab liikmete omavahelisi koostöösuheteid väärtusahelat läbivalt ning panustab sektori haridusse ja järelkasvu.

ETL on Euroopa Elektritööstuste Liidu EURELECTRIC liige. EURELECTRIC suhtleb aktiivselt erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esindab Euroopa Liidu siseselt energiatööstust, eelkõige oma liikmete huvide kaitsmisel poliitilisel tasandil Euroopa Liidus.

ETL tegutseb elektritööstuse kui terviku konkurentsivõime eest ja peamisteks eesmärkideks on:

 • Liidu ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste huvide esindamine Eestis, Euroopa Liidus ja globaalsel tasemel
 • Liidu liikmete huve arvestava energia- ja kliimaregulatsiooni kujundamine
 • valdkonna (insener)hariduse ja professionaalsete ametioskuste edendamine
 • ühendada Liiduna Eesti suurimad ja olulisemad energeetika ja elektritööstuse ettevõtted, organisatsioonid ja ühendused

 

Liidu väärtuspakkumisel on peamine rõhk energeetikale ja elektritööstusele konkurentsivõimelise majanduskeskkonna kujundamisel Eestis ja Euroopa Liidus, samuti energeetika positsioneerimine ühiskonnas koos mainekujundusega ning elektritööstuse sisemise kvaliteedi tõstmine:

 • koostöö erakondadega, ministeeriumite ja ametiasutustega ning teiste huvigruppidega liikmete huvidest lähtuva energia- ja kliimapoliitika kujundamisel
 • energeetikat ja elektritööstust puudutavas seadusloomes liikmete huvide sätestamine
 • energeetikasektorile konkurentsivõimelise maksukeskkonna kujundamine
 • valdkonna teadus- ja arendustegevuses liikmete ja sektori vajaduste realiseerimine
 • haridussüsteemis energeetika inseneeria ja tööjõu jätkusuutliku ettevalmistuse tagamine
 • ohutuskultuuri arendamine ja ühise vabatahtliku regulatsiooni kehtestamine energeetikas
 • ausa konkurentsi tagamine energeetikas
 • koostöö arendamine energeetikas ja elektritööstuses laiemalt
 • energeetika ja elektritööstuse avaliku arvamuse kujundamine läbi pädeva kommunikatsiooni ja Liidu poolt esitatava ekspertiisi
 • koolituste, õppereiside, konkursside korraldamine valdkonnas

 

ETL kui erialaliidu tegutsemisel lähtume organisatsioonina järgmistest põhiväärtustest:

 • Osalus – kõikide liikmete organiseeritud ja informeeritud kaasamine organisatsiooni strateegiliste plaanide ning tegevuskava loomisel, nende realiseerimisel ja hindamisel
 • Legaalsus – selged õigussuhted liikmete vahel ja õigusnormide järgimine Liidu tegevuses ning Liidu põhikirja järgimine
 • Avatus – kõik liikmed ja avalikkus teavad millistel alustel ja kuidas erialaliit tegutseb
 • Konsensus – Liidu tegevuses otsitakse eelkõige huvide ühisosa ning eesmärkide teostamisel erialaliidu sees rakendatakse kõigi liikmete konsensuslikku otsust

 

Eesti Elektritööstuse Liit tegutseb kooskõlas eetika- ja konkurentsireeglitega ja järgib kõiki kehtivaid konkurentsiõiguse sätteid. Liidus ei vahetata äriliselt tundlikku informatsiooni ega sõlmita ausat konkurentsi takistavaid kokkuleppeidLiit tegeleb liikmete ühiste huvide realiseerimisega.