Liitumistingimused ja -protsess

1. Tegevused enne taotluse esitamist võrguettevõtjale

Enne taotluse esitamist soovitame konsulteerida pädevate ehitusala spetsialistidega ja kohaliku omavalitsuse esindajatega, et veenduda soovitud mikrotootmisseadme püstitamise võimalikkuses. Samuti tuleks veenduda, et täidetud on kõik ehitusseadusest ja muudest õigusaktidest tulenevad eeltingimused ja nõuded ehitise püstitamiseks. Juhul, kui taotlete elektritootmisest majanduslikku kasu, soovitame võrrelda hetkel kehtivat elektri- ja võrguteenuse hinda liitumistasu ja mikrotootmisseadmete hinnaga ehk mõelda läbi tasuvus.
 

2. Liitumistaotluse esitamine

Liitumistasu eeldatava suuruse ja tehniliste tingimuste saamiseksesitage võrguettevõttele liitumistaotlus. Taotlusele on vaja lisada volikiri või dokumendid, mis kinnitavad, et liitujal on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist.
Liitumispakkumise saamisekstuleb esitada liitumistaotlus ning lisatud järgnevad dokumendid:
  • volikiri või dokumendid, mis kinnitavad, et liitujal on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist.
  • mikrotootmisseadme elektriliste ühenduste põhimõtteskeem, kuhu tuleb märkida ka liitumispunkti täpne asukoht.
 

3. Liitumispakkumise saamine

Liitumistaotlusele, mille taotluse väljad on täidetud ja esitatud koos kõigi vajalike lisadega, tehakse võrguettevõtja poolt kulupõhine lepingupakkumine. Mikrotootja liitumispakkumine sisaldab kõiki kulusid, mis tuleb teha mõõtmeseadmete paigaldamiseks ning elektrivõrgu ümberehitamiseks. Liitumistasu korrigeeritakse pärast ehitustöid viimase osamaksega ehk kulud võivad suureneda või väheneda, võrreldes lepingupakkumises toodud hinnaga.
 

4. Liitumislepingu sõlmimine

Liitumispakkumisega on vaja leida aeg, et sellega rahulikult tutvuda – tavaliselt kehtib see 60 päeva. Kui tingimused on sobivad, sõlmitakse mikrotootjaga liitumisleping ja esitatakse liitumistasu arve. Pärast arve tasumist alustatakse töödega.
 

5. Mikrotootmisseadme kasutuselevõtmine

Selleks, et saaksite mikrotootmisseadme kasutusele võtta, peavad olema lõpetatud kõik ehitus-, seadistus- ja muud elektritööd, täidetud liitumistingimused, tasutud liitumistasu ning esitatud võrguettevõtjale järgmised dokumendid:
  • elektritöö teostaja koostatud lõplikult väljaehitatud elektripaigaldise elektriline teostusjoonis või -skeem tootmisseadmest kuni võrguettevõtja liitumispunktini.

​Teostusjoonisel või -skeemil peavad olema näidatud tootmisseadmed koos abiseadmetega (mark, nimivõimsus, tüüp), ühendusliinide kaablid (mark, ristlõige, pikkus), kaitseaparaadid (tüüp, nimivool) ja tarbimise jaotusharud.

  • mikrotootmisseadme kaitsesättete seadistamise protokoll (vastavus Eestis kehtivatele elektrivõrgu nõuetele).
  • teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta koos nõuetekohasuse tunnistuse koopiaga.
Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljastab elektritööde teostaja pärast tehnilise kohtrolli tegemist. Tehnilist kontrolli saate tellida ettevõttelt, kellel on majandustegevuse registri andmetel õigus seda teha ja mida saab kontrollida majandustegevuse registrist. Tuleb meeles pidada, et seadme saab kasutusele võtta pärast võrgulepingu sõlmimist.
 

6. Võrgulepingu sõlmimine

Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud, sõlmitakse võrguleping. Võrgulepingut on vaja, et võimaldada võrguühendust, s.h. elektrienergia edastamiseks ning mõõtmiseks. Mikrotootmisseadme võib lülitada võrguga paralleeltöösse alles pärast seda, kui mõlemad osapooled on võrgulepingu allkirjastanud.
 

7. Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga, näiteks Eesti Energia või mõne teise sobiva elektrimüüjaga.