Liigu sisu juurde

20.06.2016 Kehtestati Eesti esimene merealade maakonnaplaneering

Hiiu maavanem kehtestas 20.06.2016 maakonnaplaneeringu Hiiu maakonnaga piirneval merealal. Mereala planeerimise eesmärk oli uute ja traditsiooniliste kasutusviiside merealale paigutamine nii, et erinevad tegevused ei satuks omavahel konflikti ning ühtlasi oleks tagatud ka looduskeskkonna hea seisundi säilimine.

Rahandusministeerium kontrollis järelevalve käigus planeeringu õigusaktidele  ja liigilt üldisemale planeeringule ehk üleriigilisele planeeringule Eesti2030+ vastavust ning riigi huvide järgimist planeeringus ning jõudis seisukohale, et maakonnaplaneering arvestab tasakaalustatult erinevate valdkondade arenguvajadusi luues eeldused majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna pikaajaliste huvidega arvestamiseks.

Viimasel ajal on tõusnud huvi mereala kasutamiseks uutel otstarvetel, näiteks tuuleenergeetika, laineenergeetika ja vesiviljeluse arendamiseks. Enim tähelepanu on pälvinud planeeritavad võimalikud tuuleenergia tootmise alad. Alade miinimumkaugus rannajoonest on 12 km. Planeeringus on esitatud alasid iseloomustavad andmed ja alade rajamise tingimused. Samas tuulikute arv, täpne asukoht ja suurus selguvad edasisel projekteerimisel. Võimalike tuuleenergia tootmise alade projekteerimise raames tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine. Planeeringus on toodud loetelu nõuetest, mida tuleb selle läbiviimisel arvestada. Veeseaduse kohaselt tuleb hoonestusloa andmisest keelduda, kui esineb oluline negatiivne keskkonnamõju, mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega leevendada.

Maakonnaplaneering Hiiu maakonnaga piirneval merealal on kättesaadav Hiiu Maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/et/merealade-teemaplaneering