Liigu sisu juurde

Eesti Elektritööstuse Liit on sektori eestkõneleja Eestis ja Euroopas.

Meie liikmeskonda Eestis kuulub 16 ettevõtet ja Euroopa katuseorganisatsiooni ligikaudu 3500 ettevõtet üle maailma, kes tegutsevad elektri tootmise, jaotamise ja tarnimisega või on seotud muul viisil elektritööstusega.

16

Liikmed

150

Kaasatud eksperdid

9000

Liikmesettevõtete töötajad

4265700000

Liikmesettevõtete käive (eurodes)

Puhtamale energiale üleminek peab kaasa tooma kulutõhusa, kliimasõbraliku ja turvalise elektrivarustatuse ning toimiva elektritaristu meie tarbijale

Elektritööstuse peamised eesmärgid

Puhtamale elektrile üleminekul peame saavutama taskukohase ja keskkonnaga kooskõlas oleva kindla elektrivarustatuse ja energiajulgeolekul põhineva toimiva elektritaristu, sest sellest sõltub meie ühiskonna heaolu ja areng

Tagame, et kõik vähesema CO2-heitmega tehnoloogiad aitaksid kaasa elektritööstuse keskkonna jalajälje vähendamisele tervikvaates ning seetõttu on olulised tehnoloogianeutraalsus ja konkurentsile avatud elektriturg

Loome tarbijale taskukohase vähese CO2-heitmega elukeskkonna, kasutades selleks laialdaselt elektrienergial baseeruvaid lahendusi, sest elekter on inimestele ressurss, milleta on elu raske ette kujutada

Elektrifitseerimine on Eesti ja Euroopa süsinikuneutraalse tuleviku peamine võimaldaja, sest see on otsene, efektiivne ja tõhus viis dekarboniseerida kogu ühiskond ja majandus

Pühendume oma liikmetele

Avatus – kõik liikmed ja avalikkus teavad millistel alustel ja kuidas Eesti Elektritööstuse Liit tegutseb

Osalus – kõikide liikmete informeeritud kaasamine organisatsiooni strateegiliste plaanide ning tegevuskava loomisse, nende realiseerimisele ja hindamisele

Konsensus – Liidu tegevuses otsitakse eelkõige huvide ühisosa ning eesmärkide teostamisel liidu sees rakendatakse kõigi liikmete konsensuslikku otsust

Legaalsus – selged õigussuhted liikmete vahel ja õigusnormide järgimine Liidu tegevuses ning Liidu põhikirja järgimine

Meie väärtused

Liidu väärtuspakkumisel on peamine rõhk elektritööstusele konkurentsivõimelise majanduskeskkonna kujundamisel Eestis ja Euroopa Liidus, samuti energeetika positsioneerimisel ühiskonnas koos mainekujundusega ning elektritööstuse sisemise kvaliteedi tõstmisel. Liit tegutseb kooskõlas eetika- ja konkurentsireeglitega ja järgib kõiki kehtivaid konkurentsiõiguse sätteid. Liidus ei vahetata äriliselt tundlikku informatsiooni ega sõlmita ausat konkurentsi takistavaid kokkuleppeid. Liit tegeleb eelkõige liikmete ühiste huvide realiseerimisega.

Meie tegevus

  • koostöö erakondadega, ministeeriumite ja ametiasutustega ning teiste huvigruppidega liikmete huvidest lähtuva energia- ja kliimapoliitika kujundamisel
  • energeetikat ja elektritööstust puudutavas seadusloomes liikmete huvide sätestamine
  • energeetikasektorile konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna kujundamine
  • valdkonna teadus- ja arendustegevuses liikmete ja sektori vajaduste realiseerimine
  • haridussüsteemis energeetika inseneeria ja tööjõu jätkusuutliku ettevalmistuse tagamine
  • ohutuskultuuri arendamine ja ühise vabatahtliku regulatsiooni kehtestamine energeetikas
  • ausa konkurentsi tagamine energeetikas
  • koostöö arendamine energeetikas ja elektritööstuses laiemalt
  • energeetika ja elektritööstuse avaliku arvamuse kujundamine läbi pädeva kommunikatsiooni ja Liidu poolt esitatava ekspertiisi
  • koolituste, õppereiside, konkursside korraldamine valdkonnas