Liigu sisu juurde

20.12.2017 Euroopa elektritööstus kiirendab üleminekut puhtamale energiale

Euroopa elektritööstuste liit EURELECTRIC, kelle liige on ka Eesti Elektritööstuse Liit, avaldas detsembri alguses pikaajalise visiooni, mis võimaldab elektritööstusel kiirendada üleminekut puhtale energiale. Samuti võttis EURELECTRIC endale juhtrolli majanduse dekarboneerimises, lähtudes Pariisi kliimakokkuleppest ning püstitas endale eesmärgi võtta tarvitusele meetmed, mis toetavad ülemaailmset üleminekut tõhusale kliimasõbralikule ühiskonnale enne sajandi keskpaika.
 
Uue visiooniga tugevdab Euroopa elektritööstus oma kohustust investeerida puhtasse energiatootmisse ja muudesse üleminekut võimaldavatesse lahendustesse, mis aitavad oluliselt kiirendada CO2 heitkoguste vähendamist teistes sektorites, kasutades selleks tõhusamalt puhast elektrit. Uue visiooni üle peetud arutelude keskpunktiks olid digitaalsed lahendused ja detsentraliseeritud tootmistehnoloogiad, sest need mõjutavad energiasektorit tulevikus kõige rohkem.
 
Euroopa elektritööstus näeb suurepärast võimalust saavutada majanduse dekarboniseerimine, millega tagatakse Euroopas energia tootmise jätkusuutlik tulevik. Selle protsessi ellurakendamisel mängib elekter peamist rolli ning seetõttu peab kiirendama Euroopa energiatarbimise ümberkujundamist järkjärgulise elektrifitseerimise kaudu. Küttemajanduse, transpordisektori ja tööstuse elektrifitseerimine on kasulik kõigile ja toob kaasa suurema efektiivsuse ning väiksema CO2 heitme. Visioon kajastab elektritööstuse soovi investeerida innovatsiooni, millega saab luua uusi valdkonnaüleseid ärimudeleid, et tagada elektrienergia väärtusloome aastakümneteks.
 
EURELECTRICU peasekretär Kristian Ruby väljendas rahulolu, et kogu sektor toetab uut visiooni, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et see nõuab kõikidelt edasisi ühiseid jõupingutusi. „Visioonis väljendatud ambitsioonid on keerukad, eriti nende piirkondade puhul, mis sõltuvad kõrge süsinikusisaldusega väärtusahelatest. Samuti tuleb aduda, et puhtale elektrile üleminekut võimaldavate tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud investeeringute maht on tohutu,” ütles Ruby.
 
Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare tundis samuti rahulolu kuid lisas juurde täpsustusi. “Me peame mõistma, et elektritööstus ei saa kõike ise teha vaid panustama peab kogu ühiskond tervikuna. Selleks tuleb kõikides sektorites aktiivselt toetada ja finantseerida üleminekut võimaldavate tehnoloogiate väljatöötamist ning edendama kogu väärtusahela digitaliseerimist. Elektrifitseerimise edendamiseks peame looma arukama seadusandluse, mis omakorda võimaldab laiemalt võtta kasutusele “tarkvõrgu”, millesse on integreeritud tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud tootmistehnoloogiad. See oleks hästitoimiva ja täielikult integreeritud elektrituru loomise aluseks,” sõnas Vare. “Samas ei tohi me kindlasti unustada puhtale energiale üleminekul ära mõjusid, mis selle protsessi käigus toimuvad. Seepärast kutsume poliitikakujundajaid tegema kõik endast oleneva, et tagada õiglane ning vastutustundlik üleminek sotsiaalsel ja geograafilisel tasandil, pakkudes selleks tuge ja rahastamist sotsiaalmajanduslike mõjude käsitlemisel.”
 
Pikaajalise visiooni vastuvõtmise järel käivitavad Euroopa elektritööstused lähiaastatel mitu uut projekti, mille eesmärk on välja selgitada kiirendatud puhtale energiale ülemineku konkreetsed väljakutsed ja võimalused. Kogutud teadmised annavad võimaluse visiooni paremaks ellurakendamiseks ning aitavad üle minna puhtamale energiale läbi Euroopa energiatarbimise elektrifitseerimise. Euroopa elektritööstus panustab ja annab sellega oma osa üleminekusse jätkusuutlikule, arukale ja energiatõhusale ühiskonnale.
 
Euroopa elektritööstuste liit EURELECTRIC esindab elektritööstuste ühiseid huve üleeuroopalisel tasandil, mis hõlmavad peamisi elektrisektori, elektritootmise, energiaturgude, jaotusvõrkude, klientide, keskkonna ja jätkusuutlikkuse küsimustega seotud probleeme. Eesti Elektritööstuse Liit on EURELECTRIC liige 2004. aastast.
 
 
 
 
 
EUROOPA ELEKTRITÖÖSTUSE VISIOON
 
Lähtudes Pariisi kliimaleppest ning vajadusest tegeleda kliimamuutuste, õhusaaste ja loodusvarade ammendumise probleemidega, 
seistes keset tohutuid muutusi, mis on tingitud tehnoloogiast, digitehnoloogiale üleminekust ja Euroopa klientide suuremast aktiivsusest ning
teadvustades energiatõhususe olulisust ning vajadust pakkuda turvalisi ja säästlikke energialahendusi ning kaasajastada oma taristut,
 
OLEME MEIE, EUROOPA ELEKTRITÖÖSTUSED, VÕTNUD EESMÄRGIKS anda oluline panus, et tagada ja säilitada
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline Euroopa majandus, mis võib toetuda puhtale süsinikuvabale energiale, ning
nutikas, energiatõhus ja tõeliselt jätkusuutlik ühiskond kõigi Euroopa kodanike jaoks.
 
USUME, ET ELEKTRI ABIL SAAME TAGADA
 
KASU TARBIJATELE. Enam kui sajand pärast elektripirnide ja -mootorite kasutuselevõttu jätkub elektrienergia poolt pakutavate võimaluste areng. Elekter on meieni toonud valguse, kodumasinad, telekommunikatsiooni, arvutid ja paljud muud töövahendid, mis on moodsaid eluviise edasi viinud ja toetanud. See võimaldab meil peagi uute digitaalsete energiateenuste, süsiniku nullemissiooniga sõiduvahendite ja elamistingimuste ning ressursitõhusate tööstusprotsesside kaudu osa saada uudsest kasutuskogemusest.
KONKURENTSIVÕIME. Integreeritud ja hästi toimivad energiaturud koostöös täielikult optimeeritud tööstuse väärtusahelatega ja kaupade vähenev volatiilsus teevad elektrist eelistatuima valiku majandusprotsesside käitamiseks ja Euroopa konkurentsieelise suurendamiseks.
ENERGIAJULGEOLEKU. Kuivõrd oleme aastakümneid sõltunud oma energia-, transpordi- ja tööstussektorites välistest energiaressurssidest, saame kodumaise puhta elektri abil parandada oma kaubandusbilanssi ja vähendada sõltuvust Euroopa Liidu välisest energiakandjate impordist. See on kauaoodatud üleminek ressursipõhiselt majanduselt Euroopa tehnoloogiapõhisele majandusele.
SOTSIAALSE JA KESKKONDLIKU JÄTKUSUUTLIKKUSE. Üleminek elektrile toob linnade, kogukondade ja maapiirkondade jaoks kaasa vahetu ja tuntava muutuse – puhtama õhu ja parema tervise. Elekter on tänapäeval kõige mitmekülgsem kliimasõbralik energiaallikas.
 
JUHIME SÄÄSTLIKKU ENERGIAÜLEMINEKUT, mis on meie arvates kordumatu võimalus.
Konkreetsemalt:
INVESTEERIME puhtasse energiatootmisse ja üleminekut võimaldavatesse lahendustesse, et vähendada heitmeid ja püüelda aktiivselt eesmärgi poole tagada enne sajandi keskpaika süsinikuvaba elukeskkond, võttes arvesse mitmesuguseid lähtekohti ja peamiste üleminekuks vajalike tehnoloogiate kaubanduslikku kättesaadavust.
MUUDAME energiasüsteemi reageerimisvõimelisemaks, paindlikumaks ja tõhusamaks. See hõlmab taastuvenergia suuremat kasutust, digitehnoloogiale üleminekut, nõudlusreageeringut ja elektrivõrkude tugevdamist, et tagada nende toimimine klientide, linnade ja kogukondade jaoks vajalike platvormide ja toetajatena.
KIIRENDAME energiavaldkonna ümberkujundamist muudes majandussektorites, pakkudes transpordi-, küttemajandus- ja tööstussektorile üleminekuvahendina konkurentsivõimelist elektrit.
KAASAME JÄTKUSUUTLIKKUSE oma väärtusahela kõigisse lülidesse ning teeme kõik selleks, et toetada olemasolevate ressursside üleminekut süsinikuvabale ühiskonnale.
LOOME UUENDUSI, et leida parimad ärimudelid ja murrangulised tehnoloogiad, mis on meie valdkonnas üleminekuks hädavajalikud. 
 
KUTSUME POLIITIKAKUJUNDAJAID JA SIDUSRÜHMI ÜLES
 
TUNNUSTAMA järjest puhtama ja kliimasõbralikuma elektri juhtrolli Pariisi kliimaleppel põhinevate Euroopa kliima- ja energiakohustuste täitmisel ja aktiivselt toetama meetmeid, mis kiirendavad Euroopa klientide jaoks üleminekut konkurentsivõimelise hinnaga elektrile.
EDENDAMA säästlikku energiaüleminekut suure süsinikuturu toel, mis pakub mõistlikku hinda ning suunab kliima- ja energiafinantseeringud üleminekut võimaldavatesse tehnoloogiatesse.
KIIRENDAMA elektrienergiale üleminekut aruka ja senisest parema seadusandluse ja regulatsioonide kaudu ning toetama elu- ja tööstushoonetes puhaste kütte- ja jahutussüsteemide, puhta elektriga sõidukite ja tõhusamate tööstusprotsesside kasutuselevõttu.
TOETAMA kogu väärtusahela üleminekut digitehnoloogiale. Võtta kasutusele nutikad elektrivõrgud, mille eesmärk on integreerida tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud tehnoloogiad ning soodustada klientide osalemist turvalisel, paindlikul ja kulusäästlikul viisil.
TAGAMA Euroopa energiasüsteemi südames hästitoimiva, täielikult integreeritud energiaturu, mis annaks investeeringute ligitõmbamiseks, innovatsiooni edendamiseks ja tarnete turvalisuse tagamiseks õigeid signaale.
TOETAMA õiglast energiaüleminekut sotsiaalsete ja geograafiliste mõjude aktiivse juhtimise teel, tagades kõigi osapoolte õiglase panuse ning klientide andmekaitse, privaatsuse ja valikuvabaduse.
 
Seetõttu täidame endale seatud eesmärke täie pühendumusega ning kanname põnevusega juhtrolli selle eesmärgi saavutamisel.