Liigu sisu juurde

Euroopa elektritööstuse tulevikuvisioon

Lähtudes Pariisi kliimaleppest ning vajadusest tegeleda kliimamuutuste, õhusaaste ja loodusvarade ammendumise probleemidega,

seistes keset tohutuid muutusi, mis on tingitud tehnoloogiast, digitehnoloogiale üleminekust ja Euroopa klientide suuremast aktiivsusest ning

teadvustades energiatõhususe olulisust ning vajadust pakkuda turvalisi ja säästlikke energialahendusi ning kaasajastada oma taristut,

OLEME MEIE, EUROOPA ELEKTRITÖÖSTUSED, VÕTNUD EESMÄRGIKS anda oluline panus, et tagada ja säilitada

– jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline Euroopa majandus, mis võib toetuda puhtale süsinikuvabale energiale, ning

– nutikas, energiatõhus ja tõeliselt jätkusuutlik ühiskond kõigi Euroopa kodanike jaoks.

 

USUME, ET ELEKTRI ABIL SAAME TAGADA

– KASU TARBIJATELE. Enam kui sajand pärast elektripirnide ja -mootorite kasutuselevõttu jätkub elektrienergia poolt pakutavate võimaluste areng. Elekter on meieni toonud valguse, kodumasinad, telekommunikatsiooni, arvutid ja paljud muud töövahendid, mis on moodsaid eluviise edasi viinud ja toetanud. See võimaldab meil peagi uute digitaalsete energiateenuste, süsiniku nullemissiooniga sõiduvahendite ja elamistingimuste ning ressursitõhusate tööstusprotsesside kaudu osa saada uudsest kasutuskogemusest.

– KONKURENTSIVÕIME. Integreeritud ja hästi toimivad energiaturud koostöös täielikult optimeeritud tööstuse väärtusahelatega ja kaupade vähenev volatiilsus teevad elektrist eelistatuima valiku majandusprotsesside käitamiseks ja Euroopa konkurentsieelise suurendamiseks.

– ENERGIAJULGEOLEKU. Kuivõrd oleme aastakümneid sõltunud oma energia-, transpordi- ja tööstussektorites välistest energiaressurssidest, saame kodumaise puhta elektri abil parandada oma kaubandusbilanssi ja vähendada sõltuvust Euroopa Liidu välisest energiakandjate impordist. See on kauaoodatud üleminek ressursipõhiselt majanduselt Euroopa tehnoloogiapõhisele majandusele.

– SOTSIAALSE JA KESKKONDLIKU JÄTKUSUUTLIKKUSE. Üleminek elektrile toob linnade, kogukondade ja maapiirkondade jaoks kaasa vahetu ja tuntava muutuse – puhtama õhu ja parema tervise. Elekter on tänapäeval kõige mitmekülgsem kliimasõbralik energiaallikas.

 

JUHIME SÄÄSTLIKKU ENERGIAÜLEMINEKUT, mis on meie arvates kordumatu võimalus. Konkreetsemalt:

– INVESTEERIME puhtasse energiatootmisse ja üleminekut võimaldavatesse lahendustesse, et vähendada heitmeid ja püüelda aktiivselt eesmärgi poole tagada enne sajandi keskpaika süsinikuneutraalne elukeskkond, võttes arvesse mitmesuguseid lähtekohti ja peamiste üleminekuks vajalike tehnoloogiate kaubanduslikku kättesaadavust.

– MUUDAME energiasüsteemi reageerimisvõimelisemaks, paindlikumaks ja tõhusamaks. See hõlmab taastuvenergia suuremat kasutust, digitehnoloogiale üleminekut, nõudlusreageeringut ja elektrivõrkude tugevdamist, et tagada nende toimimine klientide, linnade ja kogukondade jaoks vajalike platvormide ja toetajatena.

– KIIRENDAME energiavaldkonna ümberkujundamist muudes majandussektorites, pakkudes transpordi-, küttemajandus- ja tööstussektorile üleminekuvahendina konkurentsivõimelist elektrit.

– KAASAME JÄTKUSUUTLIKKUSE oma väärtusahela kõigisse lülidesse ning teeme kõik selleks, et toetada olemasolevate ressursside üleminekut süsinikuvabale ühiskonnale.

– LOOME UUENDUSI, et leida parimad ärimudelid ja murrangulised tehnoloogiad, mis on meie valdkonnas üleminekuks hädavajalikud.

 

KUTSUME POLIITIKAKUJUNDAJAID JA SIDUSRÜHMI ÜLES

TUNNUSTAMA järjest puhtama ja kliimasõbralikuma elektri juhtrolli Pariisi kliimaleppel põhinevate Euroopa kliima- ja energiakohustuste täitmisel ja aktiivselt toetama meetmeid, mis kiirendavad Euroopa klientide jaoks üleminekut konkurentsivõimelise hinnaga elektrile.

EDENDAMA säästlikku energiaüleminekut suure süsinikuturu toel, mis pakub mõistlikku hinda ning suunab kliima- ja energiafinantseeringud üleminekut võimaldavatesse tehnoloogiatesse.

KIIRENDAMA elektrienergiale üleminekut aruka ja senisest parema seadusandluse ja regulatsioonide kaudu ning toetama elu- ja tööstushoonetes puhaste kütte- ja jahutussüsteemide, puhta elektriga sõidukite ja tõhusamate tööstusprotsesside kasutuselevõttu.

TOETAMA kogu väärtusahela üleminekut digitehnoloogiale. Võtta kasutusele nutikad elektrivõrgud, mille eesmärk on integreerida tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud tehnoloogiad ning soodustada klientide osalemist turvalisel, paindlikul ja kulusäästlikul viisil.

TAGAMA Euroopa energiasüsteemi südames hästitoimiva, täielikult integreeritud energiaturu, mis annaks investeeringute ligitõmbamiseks, innovatsiooni edendamiseks ja tarnete turvalisuse tagamiseks õigeid signaale.

TOETAMA õiglast energiaüleminekut sotsiaalsete ja geograafiliste mõjude aktiivse juhtimise teel, tagades kõigi osapoolte õiglase panuse ning klientide andmekaitse, privaatsuse ja valikuvabaduse.

Seetõttu täidame endale seatud eesmärke täie pühendumusega ning kanname põnevusega juhtrolli selle eesmärgi saavutamisel.

 

Inglise keelne versioon on leitav siit: VISION FOR THE EUROPEAN ELECTRICITY INDUSTRY