Liigu sisu juurde

Miks on vaja elektritööstustele SMAGRINET-i?

Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht

Kõrghariduse rahvusvahelistub ja koos sellega kasvab ka õpiränne. Kõrghariduse globaliseerumine on kaasa toonud muutused, mille peamise põhjusena nähakse eelkõige vajadust kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu järele.

Uuringud rõhutavad õpirände lisaväärtust üliõpilase jaoks sotsiaalsete, keeleliste, interkultuuriliste ja teiste oskuste arendamisel, samuti akadeemiliste töötajate, ülikooli ja ühiskonna jaoks laiemalt, luues seeläbi võimaluse rahuldada tööturu vajadusi. Lisaks tööturu toetamisele julgustab õpiränne inimesi uut moodi mõtlema ja loob hulganisti erialase arengu võimalusi, sealhulgas keeleoskuse areng ja tutvumine uute õppemeetoditega.

Liikuvus ja koostöö on tähtsad

Euroopa Liidu riigid on kokku leppinud, et kahekordistatakse nende üliõpilaste osakaalu, kes veedavad mõne õppe- või koolitusperioodi välismaal, nii et 2020. aasta lõpuks ulatuks see 20%-ni. Õpirände toetamine jääb Euroopa Liidu haridus- ja koolitusprogrammi keskseks teemaks.

Mitmete mõju-uuringute kohaselt otsib üheksa tööandjat kümnest valdkonnaüleste oskustega töötajaid – just neid oskusi omandavad välismaal õpirändes osalevad üliõpilased. Mõju-uuringute käigus on leitud, et sellised koostööprojektid nagu SMAGRINET aitavad suuremal osal osalevatest ülikoolidest digiüleminekuks paremini valmistuda.

Liikuvus ja piiriülene koostöö võivad aidata suurendada tööturul vajalikke erioskusi. Üks näide sellisest koostööst on SMAGRINET-is pakutav praktikaprogramm, mille eesmärk on anda üliõpilastele võimalus omandada praktilisi digikogemusi energeetikas.

SMAGRINET-i projekti mõju on olnud suur mitte ainult tudengitele, vaid ka Euroopa elektritööstusele. Õpiränne aitab kõrgel tasemel õpetamise ning moodsa kõrgharidussüsteemi kaudu luua tugeva ühenduslüli ülikooli ja elektritööstuse vahel üle Euroopa, püüdes lahendada probleeme, mis tekivad seoses uute vajadustega tööjõuturul.

Hindamatu tagasiside

Õpiränne annab ka õppejõududele võimaluse võrrelda kõrgharidussüsteemi välisülikoolides ja tuua parimad mõtted koju nendele noortele, kellel ei ole võimalik välismaale õppima minna.

Õpiränne raputab korraks läbi üliõpilase, kes läheb õppima või praktikale välismaale – ta sunnib meid väljuma mugavustsoonist. Õppima tulev üliõpilane aga annab head tagasisidet, sest ta ütleb ausalt välja, mida arvab kohalikest õppejõududest ja õppekeskkonnast. See aitab meil aru saada, millisel tasemel me oma õpetamisstiili ja õppekvaliteediga oleme. Lisaks annab ta meile teada, kui sallivad oleme võõraste kultuuride suhtes. Selline praktiliselt tasuta saadud tagasiside on hindamatu.

Hindame seda, et need Euroopa Liidu riikide tudengid on Eestisse jõudnud ja tahavad siin energeetikat õppida. Igal juhul on õpiränne Eestile võimalus vaadata peeglisse ja öelda, et meie inimesed saavad üleilmastuvas maailmas hakkama ning Eesti on atraktiivne kõrgharidust pakkuv riik.